Informácie o subjekte

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z.  o slobode informácií   zverejňuje  nasledovné informácie:

ZRIADENIE MsKS RIMAVSKÁ SOBOTA, PRÁVOMOC A KOMPETENCIE, PREDMET ČINNOSTI, ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote, sídliace na Nám. Š. M. Daxnera 1723, bolo zriadené v zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti  ako  príspevková organizácia obce na základe  zriaďovacej listiny  uznesením  MsZ  č. 2/1990   zo dňa 20. decembra 1990 na dobu neurčitú, ktorá bola doplnená dodatkami č. 1, 2 a 3 a uznesením MsZ č. 31/2008 zo dňa 4. marca 2008.  Zriaďovateľom  je Mesto  Rimavská Sobota.

MsKS sa zriadilo za  účelom  vykonávania úloh Mesta Rimavská Sobota v oblasti kultúrnej a osvetovej činnosti a poskytovania z toho vyplývajúcich služieb pre občanov mesta a priľahlého regiónu. Na základe dobrovoľnosti, záujmu  a tvorivej schopnosti ľudí prispieva k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života v podmienkach mesta.

Predmetom činnosti  MsKS v Rimavskej Sobote v zmysle zriaďovacej listiny sú najmä:
– vzdelávanie občanov formou kurzov, školení, seminárov, vzdelávacích programov
– rozvíjanie tvorivých kultúrnych aktivít občanov v záujmových kolektívoch, tvorivých dielňach, táboroch
– sprostredkovanie amatérskeho a profesionálneho umenia formou programov, koncertov, divadiel, výstav  a filmových predstavení
– organizovanie miestnych, regionálnych a celoslovenských slávností, súťaží, festivalov, prehliadok
– zabezpečovanie rôznorodých klubových a krúžkových činností pre všetky vekové kategórie podľa požiadaviek obyvateľstva a súčasných trendov
– organizovanie spoločenských podujatí pre občanov mesta, zabezpečovať a spoluorganizovanie rôznych kultúrnych, tradičných a historických osláv mesta
– prostredníctvom Mestskej galérie realizovanie výskumu a prezentácie slovenského výtvarného umenia, zahraničného súčasného a historického umenia, spravovať a budovať zbierkový fond, organizovanie edukačných programov
– vykonávanie reklamno-propagačných prác i pre potreby iných subjektov, vykonávanie edičnej, inzertnej, informačnej a sprostredkovateľskej služby
– prenajímanie priestorov a poskytovanie s tým spojených služieb pre iné subjekty, príležitostné poskytovanie prepravných služieb

MsKS v Rimavskej Sobote je príspevková organizácia so samostatnou právnou subjektivitou. Hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku. Rozpočet zahŕňa  aj príspevok na prevádzku z rozpočtu  zriaďovateľa, prostriedky vlastných finančných fondov a prostriedky prijaté od iných subjektov. MsKS nevykonáva podnikateľskú činnosť.
MsKS v Rimavskej Sobote pri hospodárení a vykonávaní kultúrnej činnosti sa riadi zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,  vydanými výnosmi, opatreniami, pokynmi MF SR, vydanými nariadeniami mesta, prijatými  uzneseniami MsR a MsZ,  internými smernicami MsKS a osvetovým zákonom.

Na zabezpečenie svojej činnosti bol MsKS v Rimavskej Sobote zverený do správy majetok mesta, ktorý je vymedzený a aktualizovaný v inventárnych súpisoch.

Svoju činnosť MsKS zabezpečuje v nasledovných zariadeniach:
Dom kultúry, Nám. Š. M. Daxnera 1723
Kino Orbis, Francisciho 3
Amfiteáter, Cukrovarská 10
Mestská galéria, Hlavné námestie 5

Štatutárnym orgánom príspevkovej organizácie MsKS je riaditeľ organizácie.

Organizačná štruktúra:
Inštitúcia pozostáva z týchto organizačných celkov:
1. Dom kultúry
1.1 Oddelenie vnútornej prevádzky a správy objektov (technik prevádzky, správca objektov,kancelária prvého kontaktu, reklamno-propagačné služby, obslužné činnosti, aj amfiteáter)
1.2 Oddelenie ekonomicko-správne (ekonomické, finančné, pracovno-právne a mzdové náležitosti, správa a evidencia majetku)
1.3 Manažéri kultúry (menšinová kultúra, permanentné vzdelávanie, kluby, kurzy, krúžky, záujmové zoskupenia, zábavné a relaxačné programy, amatérska a profesionálna kultúra, grantová činnosť)
2. Kino Orbis
3. Mestská galéria