Osobnosť mesiaca august 2017 – Július Alberty

Július Alberty (19. augusta 1925  vo Vyšnej Pokoradzi)

Univerzitný profesor, historik, didaktik dejepisu, priekopník v oblasti dejín závodov a  podnikania,  jeden zo zakladajúcich členov Slovenskej historickej spoločnosti . Navštevoval gymnázium v  Rimavskej Sobote, v dôsledku udalostí po Viedenskej arbitráži maturoval na Gymnáziu v Tisovci.

Na Filozofickej fakulte vtedajšej Slovenskej univerzity študoval odbory história, filozofia a francúzsky jazyk. Vysokoškolské štúdium, ktoré bolo prerušené vypuknutím Slovenského národného povstania, a ktorého sa aktívne zúčastnil, úspešne zavŕšil v roku 1948.

Svoju pedagogickú dráhu začal na Štátnom  slovenskom reálnom gymnáziu v Lučenci v roku 1947. Následne pôsobil na stredných školách v Banskej Bystrici a v Brezne. 1. októbra 1955 nastúpil na Katedru dejepisu a zemepisu Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici. Po vzniku Pedagogickej fakulty v roku 1964 sa stal jej prvým dekanom. Úspešnú vedeckú aj pedagogickú graduáciu; titul profesora získal v roku 1970, prerušili diskriminačné opatrenia normalizačných udalostí, po ktorých bol odvolaný z funkcie dekana a prepustený z fakulty. Takmer dvadsať rokov nemohol vykonávať pedagogickú profesiu, bol osobne aj spoločensky diskriminovaný. Na Fakultu sa vrátil po obnovení Katedry histórie v roku 1990. Bol garantom doktorandského štúdia v odbore teória vyučovania dejepisu a študijného odboru muzeológia a kultúrne dedičstvo.

Z rozsiahleho didaktického historického a diela profesora Albertyho vyberáme   monografie a učebné texty:  Úvod do vyučovania dejepisu (1956), Oceľový chlieb z Podbrezovej (1968), Formovanie robotníckej triedy v obvode Brezna (1981),  Pohorelské železiarne (1807-1826) (1982), Didaktika dejepisu (1992), Banská Bystrica v znamení kalicha (spoluautor Pavol Martuliak) (2001), Gemer-Malohont a Rimavská Sobota 1848-1918 (2008),  Historik v prúde času : spomienky Júliusa Albertyho (2009), Pozdravujem ťa, Vyšná Pokoradz (2014), Z cirkevných dejín Vyšnej Pokoradze (2015).

Július Alberty

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.