Osobnosť mesiaca september 2017 – Elemír Rákoš

Elemír Rákoš(14. 9. 1935 Rimavská Sobota – 6. 9. 2003 Bratislava)

Vedecký pracovník, historik, priekopník v teórii a metodológii archívneho výskumu, dlhoročný pracovník vtedajšieho Ústredného archívu SSR, terajšieho Slovenského národného archívu (1959-2001). Po maturite absolvoval štúdium archívnictva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1960. Neskôr na svojej alma mater pôsobil ako externý učiteľ; prednášal archívnictvo a diplomatiku najnovšieho obdobia.

Patrí medzi zakladateľov modernej slovenskej archivistiky a dejín správy. Cenné sú ním vypracované syntetické a analytické archívne pomôcky; sprievodcovia a katalógy, rovnako aj edície prameňov k dejinám 20. storočia, ktoré osobitne dokumentujú činnosť slovenských národných orgánov, slovenské vysťahovalectvo i pripojenie Bratislavy k Československej republike. Ako člen
Vedeckej archívnej rady bol iniciátorom a autorom viacerých odporúčaní pre ministerstvo vnútra v oblasti archívnictva. Na jeho počesť udeľuje Spoločnosť slovenských archivárov (v roku 1990 sa
stal jej spoluzakladateľom a prvým predsedom) od roku 2007 mladým vedeckým pracovníkom Cenu Elemíra Rákoša za najlepšiu vedeckú prácu v odbore archívnictvo a pomocné vedy historické. V roku 2003 mu prezident SR udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy.

Najvýznamnejšie práce: Slovenské národné orgány v rokoch 1943-1968 (1973) ako spoluautor, Slovenské národné orgány v dokumentoch I. Obdobie SNP (1977), Slovenské vysťahovalectvo (1969, 1975). Výber zo štúdií: Archívna veda a archívna prax (1990), Teória archívneho fondu I.-V. (1994-1998), Teória archívnych dokumentov (2000), Metodológia a prax a archívneho hodnotenia (2003).

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.