Koncert súboru ALEA

perex aleaPozývame Vás v utorok, 26. 11. o 18.00 hod. do divadelnej sály DK na posledný koncert 39. ročníka Hudobnej jesene. Čaká nás ďalší krásny večer nádherných melódií v podaní hudobného telesa ALEA, ktoré sa venuje najmä interpretácii hudby Astora Piazzollu. Členmi súboru  sú akordeonista Boris Lenko (akordeón, bandoneón), klavirista Daniel Buranovský, huslista Stani-slav Palúch a Ján Krigovský, hráč na kontrabas. Tešíme sa na Vašu účasť. Vstupné: 3€ / 2€ pre členov KPH. Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Súbor ALEA vznikol začiatkom  roka 2001. Pre súbor boli vytvorené i diela súčasných slo-venských autorov (Zeljenka, Burlas, Zagar, Piaček, Iršai). V roku 2008 vydal svoje profilové CD a v roku 2014 CD Alea „Oy, mame, shlog mikh nisht!“ s Martinom Babjakom a Robertom Ro-thom.

HJ9 alea

PROGRAM
Astor Piazzolla: Fugata
Astor Piazzolla: Tangata
Der Badkhen Freylakh – židovská / yiddish song, arr. Stano Palúch
Astor Piazzolla: Contrabajissimo
Astor Piazzolla: Imperial
Astor Piazzolla: S.V.P
Astor Piazzolla: Chau Paris
Peter Zagar: Con passione
Stano Palúch: Päťango
Astor Piazzolla: Cuatro Estaciones Porteñas (Štyri ročné obdobia): 1. Verano Porteño, 2. Otoño Porteño, 3. Primavera Porteña, 4. Invierno Porteño

Boris Lenko
študoval na Konzervatóriu v Žiline a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 1988 pôsobí ako pedagóg akordeónovej hry na VŠMU. Je laureátom viacerých domácich inter-pretačných súťaží. V roku 1987 získal dve I. ceny na medzinárodnej súťaži akordeonistov grand Prix v Andrezieux- Boutheone vo Francúzsku a to v kategórii sólovej hry a v kategórii akordeó-nového dua. V interpretácii sa zameriava najmä na uvádzanie pôvodnej akordeónovej tvorby autorov 20. storočia. Okrem vystúpení na domácich koncertných pódiách hosťoval v Rusku, Ukrajine, Slovinsku, Rakúsku, Francúzsku a i. Je členom súboru Požoň sentimentál a VENI, Triango, Chasidic Songs, After Phurikane..
ALEA 8
Daniel Buranovský
po absolvovaní Konzervatória v Žiline študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdií sa úspešne zúčastňoval národných klavírnych súťaží. Zúčastnil sa majstrovských interpretačných kurzov v Španielsku a absolvoval študijný pobyt na Sibeliovej akadémii v Hel-sinkách. Vystupuje na klavírnych recitáloch a komorných koncertoch doma i v zahraničí (Rakú-sko, Nemecko, Taliansko, Švédsko, Anglicko, Holandsko, Poľsko, Taliansko, Vietnam, Južná Kórea a i.). Nahráva pre hudobné vydavateľstvá, Slovenský rozhlas a televíziu. Je vyhľadávaným komorným partnerom našich popredných vokálnych umelcov a spolupracuje s mladým ta-lentovaným huslistom Daliborom Karvayom. V sezóne 1999-2000 pôsobil ako hosťujúci profesor na Catholic University of Taegu Hyosung v Južnej Kórei. V súčasnosti  je profesorom hry na klavíri na VŠMU v Bratislave.

ALEA 4
Stanislav Palúch
absolvoval Konzervatórium v Žiline a Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde študoval pod pedagogickým vedením Prof. Bohdana Warchala. Je laureátom súťaží slovenských kon-zervatórií. Absolvoval interpretačné kurzy  u renomovaných pedagógov a interpretov (Grač, Pe-renyi, Lysy, Jelínek). Aktívne sa venuje komornej hudbe, ako aj hudbe iných žánrov (jazz, fol-klór, new acoustic). Je členom viacerých zoskupení (Pacora trio, Triango..), je aranžérom, skla-dateľom (SĽUK, Spievanskovo), všestranným hudobníkom.
ALEA 6
Ján Krigovský
študoval na Konzervatóriu v Košiciach a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Úspešne sa zúčastnil viacerých medzinárodných súťaží. Počas štúdia bol členom Medzinárodné-ho mládežníckeho orchestra G. Mahlera. Pôsobil vo viacerých domácich a zahraničných komor-ných orchestroch (ŠKO Žilina, Orchester SND v Bratislave, Wiener Academie, Musica Antica ai.) Je členom komorného súboru Musica aeterna, Kolegium Wartberg. Sólisticky vystupoval s Capellou Istropolitanou, Musicou aeternou a ŠKO Žilina. Ako pedagóg vyučoval na konzervató-riách v Žiline, Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Momentálne pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je mimoriadne aktívnym hudobníkom a organizátorom. Je riaditeľom Sloven-skej kontrabasovej spoločnosti, v Banskej Bystrici organizuje Bass fest, najvýznamnejšie stretnu-tie kontrabasistov zo Slovenska i zahraničia, aktívne spoluúčinkuje ako interpret s mnohými sú-bormi v zahraničí ako špecialista na starú hudbu.

ALEA 7

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.