Pod rúškom svetla / výstava MsG

Perex Uhol pohľadu 2Milí naši návštevníci, oznamujeme Vám, že galéria je otvorená a výstava je sprístupnená verejnosti, v obmedzenom počte návštevníkov. Odporúčame Vám svoju návštevu vopred nahlásiť na niektorý z uvedených kontaktov: 047 5624351, môžete zanechať odkaz, mestska.galeria.rs@gmail.com, alebo osobne na tel. 0908 569 198.

Mestská galéria Rimavská Sobota Vás pozýva na prehliadku výstavy Pavol Rusko, POD RÚŠKOM SVETLA. Autor sa venuje predovšetkým maľbe a počítačovej grafike, nevyhýba sa ani experimentom s rôznymi technikami. Výstavy Mestskej galérie, Rimavská Sobota v roku 2020 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Bratislava. Kurátorka výstavy: PhDr. Zuzana Gažíková, trvanie výstavy: 9. 10. – 20. 11. 2020, otvorené: pondelok – piatok: 9.00 – 17.00 hod.
pr-pod_ruskom_svetla-pozvanka-a5-d3
Pavol Rusko, doc., akad. mal., ArtD/ 1961 Ružomberok.
V roku 1987 absolvoval odbor textil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a v roku 2010 doktorandské štúdium grafiky na Inštitúte umenia v Cieszynie, filiálke Sliezskej univerzity v Katowiciach.

Venuje sa predovšetkým maľbe a počítačovej grafike, nevyhýba sa ani experimentom s rôznymi technikami. Pripravil niekoľko desiatok autorských výstav a participoval na kolektívnych výstavách, workshopoch a sympóziách doma aj v zahraničí. Zúčastnil sa stáže v Cité International des Arts v Paríži. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach slovenských galérií v Liptovskom Mikuláši,  Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici, ale aj múzeách v Anglicku, Maďarsku, Taliansku, Japonsku a i.

Od  roku 1992 sa venuje pedagogickej činnosti, v súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre výtvarnej výchovy na PF Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pavol Rusko, Uhol pohľadu 1Pavol Rusko, Uhol pohľadu 1

Názov výstavy Pod rúškom svetla je slovnou i intelektuálnou hrou, ktorá vo svojej podstate vystihuje autora i jeho dielo. Pavol Rusko je človek so zmyslom pre humor, iróniu a sebairóniu. Je otvorený a komunikatívny, hovorí viacerými jazykmi vrátane maďarčiny. Rád pracuje  so slovom, sám píše poéziu, a miluje slovné hračky. V tomto dvojjazyčnom prostredí sa s veľkou aktuálnosťou jeho priezvisko Rusko mení na ruško. V druhej časti názvu je ukrytá pointa; svetlo v sebe obsahuje všetky farby spektra, rovnako ako Ruskove obrazy.

Pri uvažovaní o diele Pavla Ruska nemožno obísť  zmienku o jeho umeleckých východiskách v podobe klasicky chápaného textilu.Novďaka povahe samotného autora, jeho zvedavosti a nadšeniu pre experiment, sa jeho smerovaniemenilo od aplikovaného, úžitkového textilu k voľnému umeniu. Treba však uviesť, že v autorovom vzťahu k textilu nešlo len o epizódu, ale o podstatné a dôležité východisko tvorby, ktorá  postupne a logicky prerástla k princípom voľného umenia. Potvrdením toho je aj skutočnosť, že objavy a skúsenosti v jednej oblasti dokázal zmysluplne zúročiť v inej. V nadväznosti na technológiu tkania sa princíp pravouhlého prekladania a prepájania horizontálnych a vertikálnych línií a plôch, ale aj iné textilné technológie, stali charakteristickýmiznakminielen jeho ranných abstraktných obrazových kompozícií.

Pavol Rusko, Zatmenie slnkaPavol Rusko, Zatmenie slnka

Pavol Rusko sa dlhodobo pohybuje vo svete geometrie a farieb. Skladá vízie vlastných priestorov, virtuálne svety a mentálne krajiny.  Jeho práce súovplyvnené tvaroslovím a farebnosťou tradičných výtvarných prejavov, ktoré pretlmočí osobitým, sebe vlastným spôsobom. Základné prvky výtvarného jazyka usporadúva v geometrickej abstrakcii obrazových kompozícií. V nich na ploche obrazu skúma rytmus tvarov a vzťahy plôch v optickej trojdimenzionálnej ilúzii. Je odvážnym experimentátorom v oblasti kontrastu či súzvuku farebných tónov vyťažených zo svetelného spektra. V neposlednej rade aj tu sa prejavuje povaha textilného dizajnéra; v jeho dielach nachádzame nezriedka stopy ovplyvneniaa inšpiráciu tradičnou výšivkou, ktorú pretaví buď do podoby samostatného ornamentu, alebo v množení a rytmickom radení motívu odkáže k princípom dezénu.

Autorova tvorba má svoj program a logickú stavbu. Jednotlivé diela či cykly navzájom súvisia vo vzájomnej súhre. Strieda a kombinuje pritom viaceré prístupy, raz kladie väčší dôraz na čistú farebnú plochu, inokedy na líniu či štruktúru. Niekedy je geometricky striktný, pre čistotu farebných plôch si vytvoril vlastné autorské technologické postupy. Inokedy však, v pomerne pravidelných fázach, uvoľní svoj rukopis a umožní nám nahliadnuť do ním vytvoreného sveta dynamických farebných abstraktne expresívnych štruktúr, ktoré odkazujú k prírodným procesom. V niektorých dielach stavia dokonalé farebné plochy do kontrastu s uvoľnenou roztancovanou sústavou línií  „od ruky“.

Pavol Rusko, Deň a nocPavol Rusko, Deň a noc

V celej histórii Ruskovej tvorby je celkom bežné, že pravidelne odbočí aj k iným druhom výtvarného umenia, okrem textilu aj napr. k objektu či inštalácii, alebo si vyskúša netradičné materiály, postupy a techniky. Rusko je totiž nielen talentovaný a pracovitý, ale aj technicky a manuálne zručný. Hľadá možnosti a limity rôznych materiálov, ktoré v procese tvorby spontánne strieda. Napríklad kompozície vytvorené na plátne variuje ako koláže na podklade z farebného plastu. Prípadne nemaľuje len na plátno, ale aj na podložky, ktoré mu umožňujú reliéfny zásah do ich materiálovej podstaty. Aktuálna výstava je dôkazom, že nadobudnuté poznatky a získané skúsenosti a zručnosti zo svojich tvorivých pokusov autor premieta aj do línie svojich dominantných výtvarných snažení, ktorými sú predovšetkým maľba a grafika.

Spôsob práce, pri ktorompostupy z jednej oblasti aplikuje v inej, prináša autorovi nové objavy, svoju tvorbu môže týmto spôsobom ďalej rozvíjať. Niekedy tému, objav, alebo celý problém, rozpracuje v jednej či viacerých technikách a materiáloch a v plnej šírke, inokedy si ho overí len v malej kolekcii. Každé predchádzajúce dielo sa pritom stáva podkladom pre ďalšie.. Takýto princíp mu umožňuje ísť neustále dopredu. Zároveň sa jeho tvorba vyvíja a mení v logickej a zjavnej vzájomnej súvislosti. Vďaka tomu je ako celok konzistentná, má vnútorný zmysel a poriadok.

Komentáre

Komentáre sú uzavreté.