O nás

MsKS perexMestské kultúrne stredisko už viac ako štyri desaťročia slúži kultúre, patrí do histórie aj súčasnosti Rimavskej Soboty. MsKS, ktorého organizačnou súčasťou je Mestská galéria s celoslovenským významom a Kino Orbis, je zriadené Mestom Rimavská Sobota za účelom poskytovania služieb pre občanov mesta a priľahlého regiónu v oblasti kultúry.

 

Na základe dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí organizácia prispieva k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života a zvyšovaniu ich všeobecnej kultúrnej a vzdelanostnej úrovne. Prehlbuje vzťah ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a etnických skupín, vychováva umením, uchováva a sprístupňuje ľudové tradície, napomáha prevencii protispoločenských javov.

V súlade so zriaďovacou listinou, predmetom hlavnej činnosti MsKS je:
– uspokojovať záujmovo – umelecké požiadavky obyvateľstva, vytvárať podmienky pre rozvoj ich tvorivých kultúrnych aktivít, združovať ich do záujmových kolektívov a tvorivých dielní
– sprostredkovať občanom kultúrne hodnoty amatérskeho a profesionálneho umenia organizovaním koncertov populárnej a vážnej hudby, estrád, divadiel, zábavných show, filmových predstavení
– organizovať súťaže, festivaly, prehliadky, výstavy rôznorodého osvetového, kultúrneho a umeleckého zamerania
– organizovať vzdelávacie a záujmové tábory pre deti, mládež a dospelých
– zvyšovať všeobecné, odborné, polytechnické vzdelanie obyvateľov formou krátkodobých a cyklických kurzov, školení, seminárov, permanentného celoživotného vzdelávania
– organizovať spoločenské podujatia pre občanov mesta
– zabezpečovať a organizovať klubovú a krúžkovú činnosť pre všetky vekové kategórie obyvateľstva na základe ich požiadaviek a súčasných trendov
– organizovať a sprostredkovať príležitostné programy, vystúpenia vlastných kolektívov i profesionálnych telies pre iné fyzické a právnické osoby
– vykonávať edičnú, publikačnú, informačnú a inzertnú službu
– prostredníctvom Mestskej galérie sa zamerať na výskum a prezentáciu slovenského výtvarného umenia ako i zahraničného súčasného a historického umenia, odborne spravovať a budovať zbierkový fond, organizovať výchovné a edukačné programy formou prednášok, lektorského sprievodcu, odborného poradenstva a špeciálnych programov v oblasti umenia
– sprostredkovať predaj umeleckých diel pri realizovaní výstav v Mestskej galérii a Galérii Ganevia
– vykonávať reklamno-propagačné a výtvarné práce pre vlastnú potrebu i pre iné fyzické a právnické osoby
– poskytovať ozvučovacie služby, prenajímať hnuteľný majetok, nebytové priestory a poskytovať služby s tým spojené pre iné fyzické a právnické osoby
– príležitostne poskytovať prepravu materiálu pre iné fyzické a právnické osoby

MsKS v posledných rokoch koncepčne realizuje hodnotné kultúrne aktivity počas celého roka: Atrium Art – festival divadla a hudby, Kultúrne leto Hot Art, celoštátnu súťaž a prehliadku ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti Divadlo a deti, celoštátnu prehliadku mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva, celoštátnu prehliadku a súťaž komornej hudby – Divertimento Musicale, Letný tábor výtvarníkov, literatúry, divadla, fotografie, hudby a tanca LETAVY, tvorivý tábor pre deti so špeciálnymi potrebami Konvergencie, tvorivé dielne. MsKS sprostredkúva špičkové komerčné divadelné a hudobné produkcie pre verejnosť, výchovné koncerty a školské predstavenia pre deti a mládež. Celoročne podporuje amatérsku tvorbu vo všetkých umeleckých oblastiach – výtvarnej usporadúvaním výstav umelcov z regiónu v Galérii Ganevia, v oblasti hudobnej, tanečnej i divadelnej zastrešovaním umeleckých kolektívov: Speváckych zborov Bona fide a Blaha Lujza, Vokálneho kvarteta, Dychovej hudby Sobotienka, Folklórneho súboru Rimavan a jeho prípravky, DFS Podkovička, FS Új Gömör a DFS Kis Gömör, Tanečného klubu Impulz a ďalších menších kolektívov. Denne poskytuje možnosť navštíviť relaxačné a pohybové krúžky – pilates, aerobic, zumbu, jogu a brušné tance. Budovu Domu kultúry denne navštívi v priemere 100 ľudí, organizuje sa tu približne 250 podujatí ročne. Náklady na samotnú činnosť Mestského kultúrneho strediska sú vykryté z podstatnej časti z grantových prostriedkov a podpory miestnych podnikateľov.