Interná smernica

INTERNÁ SMERNICA
o postupe pri sprístupňovaní informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

Interná smernica Mestského kultúrneho strediska Rimavská Sobota stanovuje postup pri sprístupňovaní informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
MsKS sprístupňuje podľa zákona informácie, ktoré sú mu dostupné v rámci organizácie a ktoré sa vzťahujú k jej pôsobnosti, právomoci, kompetencii a činnosti. Ak MsKS nemá informáciu aktuálne k dispozícii, hoci mu to zákon ukladá, je povinné neodkladne informáciu doplniť a poskytnúť.
Ak MsKS nemá požadovanú informáciu, ale má vedomosť, kde možno informáciu získať, postúpi žiadosť do päť dní povinnej osobe, inak žiadosť odmietne písomne. Postúpenie žiadosti MsKS bezodkladne oznámi žiadateľovi.
Každý žiadateľ má právo na prístup k informáciám podľa predchádzajúcich odsekov, ktorých poskytovanie nepodlieha obmedzeniu podľa zákona.

1. MIESTO, ČAS, SPOSOB ZÍSKAVANIA A SPRÍSTUPŇOVANIA INFORMÁCIÍ, VYBAVENIE A EVIDENCIA ŽIADOSTÍ
Miesto
Žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti je možné podávať na MsKS v Dome kultúry, Nám. Š.M.Daxnera 1723 Rimavská Sobota, na úseku prvého kontaktu s verejnosťou /sekretariát/ – telefón 047/5621550-2, mobil 0905848871, emailová adresa:  msksrs@rsnet.sk

Čas
V čase od 8.00 do 15.30 hod. každý pracovný deň okrem piatka a v piatok od 8.00 do 14.00 hod.

Spôsob
Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať písomne, ústne, e-mailom (msksrs@rsnet.sk) alebo iným technicky zvládnuteľným spôsobom.

Žiadosť musí obsahovať:
– povinnú osobu, ktorej je určená
– kto ju podáva
– ktorých informácií sa týka
– aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje

Žiadosť je podaná dňom, kedy bola oznámená MsKS.
Riaditeľ organizácie podľa druhu informácií postúpi žiadosť na vybavenie zodpovednému pracovníkovi.

Sprístupnenie žiadosti
MsKS  sprístupňuje  informácie   ústne,  nahliadnutím do spisu, vyhotovením odpisu dokumentácie, odkopírovaním na technický nosič dát, telefonicky, poštou. Ak je žiadateľ osobou nevidiacou alebo
slabozrakou MsKS sprístupní informáciu slepeckým alebo zväčšeným typom písma. Takéto osoby predložia kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo  nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým spôsobom požaduje sprístupnenie informácie.

Lehoty na vybavenie žiadosti
Žiadosť o sprístupnenie informácií MsKS vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní v prístupnej forme pre nevidiacu osobu. Zo závažných dôvodov môže MsKS predĺžiť lehotu najviac však o osem dní.

Vybavenie a evidencia žiadostí
MsKS poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu, spôsobom a v stanovenej lehote v zmysle zákona o informáciách, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Ak MsKS nevyhovie žiadosti (aj sčasti) vydá o tom písomné rozhodnutie. Evidenciu žiadostí a ich vybavenie vedie útvar riaditeľa – úsek  prvého kontaktu.

Evidencia musí obsahovať:
– dátum podania žiadosti
– žiadané informácie a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie
– výsledok vybavenia žiadosti – poskytnutie informácie, vydanie rozhodnutia, postúpenie žiadosti
– podanie opravného prostriedku

2. MIESTO, LEHOTA A SPOSOB PODANIA OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU, PRIESTUPKY
Miesto
Proti rozhodnutiu MsKS a odmietnutí požadovanej informácie je možné podať odvolanie  na MsKS v Dome kultúry.

Lehota
Odvolanie sa podáva v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo uplynutia lehoty na vybavenie.

Spôsob
Žiadateľ podá odvolanie písomne.

O odvolaní rozhoduje nadriadený orgán MsKS – Mesto Rimavská Sobota, ktorý rozhodne do 15 dní od doručenia odvolania mestu. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti sa môže preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona (Občiansky súdny poriadok).

Priestupky
Priestupku sa dopustí ten, kto:
– vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie
– vydaním rozhodnutia, príkazu alebo opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií
– poruší inú povinnosť ustanovenú zákonom o informáciách.
Priestupok možno prejednať len na návrh postihnutej osoby. Návrh musí obsahovať – kto je postihnutou osobou, kto je páchateľ a akým spôsobom priestupok spáchal. Priestupky prejednáva obvodný úrad.

3. SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ
Informácie MsKS sprístupňuje bezplatne s výnimkou nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov, s odoslaním informácie žiadateľovi a iných preukázateľných nákladov.

V Rimavskej Sobote 02.01.2017                                            Ing. Milana Jutková
riaditeľka MsKS